• این قالب واقعا برای سفارشی سازی بصری است و، موارد کمی که در آن به کمک نیاز داشتم، شما به موقع به آن کمک کردید، به موقع، ممکن است اضافه کنم. خوب انجام می شود، کار بزرگ را ادامه دهید!