• توضیحات:
  موتور هر خودرویی از دو تکه اصلی تشکیل شده است. این دو تکه مکمل کار یکدیگر هستند. تکه پایینی به نام سیلندر خودرو و تکه بالایی به نام سر سیلندر معروف است. نام قطعه ای که در بالای سیلندر وجود دارد، سر سیلندر است. سر سیلندر، نوعی پوشش دهنده و ایجاد کننده محفظه احتراق خودرو است. شکل و مدل سر سیلندر به مدل سیلنرد خودرو و داشتن تعداد سیلندر بستگی دارد. در ساختار تولید سر سیلندر بیشتر از جنس آلومینیوم یا چدن قوی استفاده می شود. به علت دمای بالای سر سیلندر در هنگام کارکردن موتور برای نگه داشتن دمای سر سیلندر و جلوگیری از خرابی آن مجاری و سوراخ هایی وجود دارد. درون این مجاری و سوراخ ها بر اساس نوع و مدل سر سیلندر، روغن یا آب جریان دارد. جریان داشتن آب و روغن در سر سیلندر باعث دمای بالای سر سیلندر در هنگام کارکرد موتور است. سر سیلندر به واسطه عملکرد و وظیفه ای که به عهده دارد، دارای اجزایی خاص و متفاوت است.
  نکته:
  هنگام تعویض سر سیلندر به سالم بودن واشر سر سیلندر و سوپاپ توجه کنید.
  توصیه می شود هنگام تعویض سر سیلندر، گیت و سیت و سوپاپ باهم تعویض شود.

  ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • توضیحات:
  موتور هر خودرویی از دو تکه اصلی تشکیل شده است. این دو تکه مکمل کار یکدیگر هستند. تکه پایینی به نام سیلندر خودرو و تکه بالایی به نام سر سیلندر معروف است. نام قطعه ای که در بالای سیلندر وجود دارد، سر سیلندر است. سر سیلندر، نوعی پوشش دهنده و ایجاد کننده محفظه احتراق خودرو است. شکل و مدل سر سیلندر به مدل سیلنرد خودرو و داشتن تعداد سیلندر بستگی دارد. در ساختار تولید سر سیلندر بیشتر از جنس آلومینیوم یا چدن قوی استفاده می شود. به علت دمای بالای سر سیلندر در هنگام کارکردن موتور برای نگه داشتن دمای سر سیلندر و جلوگیری از خرابی آن مجاری و سوراخ هایی وجود دارد. درون این مجاری و سوراخ ها بر اساس نوع و مدل سر سیلندر، روغن یا آب جریان دارد. جریان داشتن آب و روغن در سر سیلندر باعث دمای بالای سر سیلندر در هنگام کارکرد موتور است. سر سیلندر به واسطه عملکرد و وظیفه ای که به عهده دارد، دارای اجزایی خاص و متفاوت است.
  نکته:
  هنگام تعویض سر سیلندر به سالم بودن واشر سر سیلندر و سوپاپ توجه کنید.
  توصیه می شود هنگام تعویض سر سیلندر، گیت و سیت و سوپاپ باهم تعویض شود.

  ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان